سه هزار و 349 انشعابات آب در شهرستان فرمهین وجود دارد و پوشش خدمات آب سالم و بهداشتی برای جمعیت شهری فراهان 100 درصد است.

به گزارش مرور نیوز، رحیم کریمی افزود: میانگین مصرف آب برای هر مشترک صنعتی و خانگی در طول شبانه روز در استان 160 لیتر است اما این شاخص در فراهان 120 لیتر محاسبه شده است.
وی اظهار کرد: سه هزار و 349 انشعابات آب در شهرستان فرمهین وجود دارد و پوشش خدمات آب سالم و بهداشتی برای جمعیت شهری فراهان 100 درصد است.
کریمی گفت: میزان هدر رفت آب در شبکه آبرسانی فراهان 17 درصد است و 200 از شبکه آب این شهرستان فرسوده استکه می طلبد با تامین اعتبار در مرمت و بازسازی آن تسریع شود.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فراهان تصریح کرد: میانگین مصرف آب در شهرستان فراهان 469 هزار و 3955 متر مکعب است که مصرف بهینه و کنترل در اینخصوص امری ضروری است.
کریمی گفت: به دلیل خطر انتشار گاز کلر در نزدیکی بافت های مسکونی، یک ایستگاه کلر زنی مایع در سطح فراهان ایجاد شده است.
شهرستان فراهان از توابع استان مرکزی است و دارای 2 بخش (مرکزی، خنجین) است و در سال 13899 به شهرستان ارتقا یافته و در این خطه بر اساس آخرین آمار 30 هزار و 422 نفر جمعیت زندگی می کنند.